VerzuimScan Kort


Aan de hand van de actuele lijst met (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers, wordt gekeken naar de ondernomen acties en resultaten.
Indien daar aanleiding toe is, zal STEP aanbevelingen doen om het reïntegratietraject te bespoedigen. U ontvangt hiervan een beknopt rapport.

VerzuimScan Lang

Bij deze scan wordt het huidige verzuimbeleid in de organisatie in kaart gebracht en de wijze waarop wordt omgegaan met de preventie, interventie en sociale zekerheid. Ook wordt specifiek gekeken naar de arbeidsomstandigheden aan de hand van de RI&E en een intake die de werkzaamheden binnen uw bedrijf in kaart brengt.

Een VerzuimScan Lang is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de betrokkenheid van alle lagen binnen uw bedrijf en de maatregelen die genomen zijn om medewerkers te (re)integreren in de organisatie en verzuim te voorkomen.

De VerzuimScan Lang wordt uitgevoerd met een vragenlijst, die kan worden ingevuld door P&O of de directie van het bedrijf. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  1. Verzuim
  2. Arbeidsomstandigheden (gericht op o.a.fysieke belasting)
  3. Sociale zekerheid
Op basis van de gegevens die verstrekt worden, wordt een analyse gemaakt en een rapport gemaakt. Hierin wordt een plan van aanpak beschreven. Een en ander wordt gepresenteerd en besproken.

Neem voor meer informatie contact op met STEP.
-->