Voorbeeld van een project, ingediend voor de:

Goede Praktijken competitie 2007

Logo Vertil je niet

Europese Week 2007: Vertil je niet!
 

Veilig en gezond bewegen bij Wim Bosman Groep Nederland (WBGN)

“ Preventie is de essentie “

” Van verzuimregistratie via verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid”


Project :
Veilig en gezond bewegen bij Wim Bosman Groep Nederland

Beschrijving van het bedrijf Wim Bosman Groep Nederland:

Wim Bosman Groep
De Wim Bosman Groep positioneert zich als een 3PL+ dienstverlener met een sterk Europees netwerk voor klantspecifieke en bij voorkeur geïntegreerde warehousing, transport en distributie oplossingen. De plus in de 3PL+ organisatie staat voor het pro-actief bedenken van vernieuwende en betrouwbare logistieke oplossingen."
Europees netwerk ,Wereldwijd zee- en luchtvracht netwerk , Warehousing , Distributie oplossingen.

Kenmerken:
- ruim 1.500 gemotiveerde werknemers
- omzet: Euro 243 mln (2006)
- 25 vestigingen in 8 landen
- meer dan 250.000 m2 Warehouseruimte
- vloot van 1250 voertuigen
- ISO certificering: 9001:2000 / 14001 / HACCP
- europees gericht
 Logo Wim Bosman
 

Beschrijving van het bedrijf STEP:

Wat doet STEP in essentie, in een LANDELIJK dekkend netwerk?
Als er geen fysieke klachten zijn, zorgt STEP met groepsgewijze scholing in veilig lichaamsgebruik voor blijvende preventie van rugklachten, blessures en RSI. Zijn er wel rugklachten, blessures of RSI, dan zorgt STEP met individuele scholing in veilig lichaamsgebruik en speciale STEP hulpmiddelen binnen 24 uur voor de preventie van fysieke overbelasting. Deze snelle en unieke aanpak zorgt voor een razendsnel herstel.

Deze 24 uurservice kan plaatsvinden op een steunpunt van STEP, op het bedrijf (drempelverlagend en dus zeer praktijkgerichte begeleiding) of bij de medewerker aan huis indien hij/zij niet mobiel is door de klacht.

Kernwaarden van de STEP Preventie en Reïntegratie aanpak :

 • Preventie van fysieke overbelasting is de essentie bij primaire preventie. 
 • Preventie van fysieke overbelasting is een morele verplichting bij directe secundaire preventie.
 • Proactief handelen, direct actie ondernemen bij signalen.
 • Stimuleren van snelle en verantwoorde werkhervatting, zeer snel herstel.
 • Resultaatgericht, met garantie op verzuimreductie.
 • Landelijke uniformiteit en kwaliteit dienstverlening en directe controle daarop.
 • Dienstverlening op maat in alle mogelijke branches en bedrijfstakken. 
 • Heldere en transparante communicatie, onder andere met bedrijf en bedrijfsarts.
 • Unieke STEP iDB (InternetDataBase) geeft bedrijven actueel overzicht, toezicht en inzicht op de status van werknemers die in begeleiding zijn. 
 • Poortwachter-proof, verslaglegging van elke lesdatum. 
 • Borgingsmodueles o.a. met e-learning.
 • Altijd en onmiddellijk toepasbaar, snelle actie (binnen 24 uur).

Resultaat:
Deze preventieve 2-ledige aanpak leidt gegarandeerd tot verzuimreductie van 50% bij fysieke klachten.

1. Probleem-omschrijving en aanleiding
Verzuim en verslechtering van de inzetbaarheid door fysieke klachten bij medewerkers van WBGN brengen de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar. Het bewegingsgedrag (zowel privé als op het werk) van medewerkers is van grote invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Het welbevinden van medewerkers heeft een grote impact op het functioneren van de organisatie. 

Een Verzuimscan door STEP over verschillende locaties van WBGN geeft het volgende beeld:

Onderstaande specifiek fysiek belastende werkomstandigheden zijn bepalend zijn voor fysieke klachten van de medewerkers. Deze werkomstandigheden bepalen voor een groot deel het verzuimpercentage.

Warehouse

 • zakgoed lossen uit container
 • machineonderdelen handlen  boven 40 kgs
 • cartons plaatsen op lopende band
 • boven de macht reiken en tillen
 • lager dan voeten aangeven van materiaal
 • optrekken van de laadklep
 • pallets stapelen
 • bediening handpompwagen met kleine ruimte
 • dozen achter uit de stelling halen 
 • langdurig staand scan- computerwerk
 • sealen van pallets
 • handlen van kleine pallets met vastgezette dozen

Chauffeurs

 • werken met snelheid of tijdsdruk
 • in- en uitstappen cabine
 • bukken en tillen in beperkte ruimte
 • lostrekken van vastliggende pallets
 • trekken van palletwagen in los zand
 • in- en uitschuiven van de laadklep
 • dozen pakken over gestapelde pallets
 • zithouding in trekker of bakwagen

Kantoor

 • werken achter een laptop
 • onjuiste beeldscherminstelling
 • instellingen bureaustoel en werkplek algemeen

Dit beeld heeft de directie van WBGN in 2003 doen besluiten een samenwerkingsovereenkomst met STEP aan te gaan met een wederzijdse verantwoordelijkheid en een gezamenlijke doelstelling.

1.1. Doelstelling van het project
SMART principe

De gezamenlijke doelstelling is het binnen de periode van 1/7/2003 tot 1/7/2007 duurzaam realiseren van 50 % reductie in verzuimduur door fysieke klachten met een garantie door STEP van tenminste 30 %.

Specifiek:
Het project richt zich op de fysieke werkbelasting van de WBGN medewerkers. De wederzijdse verwachtingen worden in een Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De belangrijkste preventieve diensten die STEP in zal zetten zijn:
a. opleidingstrajecten voor de Chauffeurs;
b. jaarlijkse in-company cursus BackPerfect® voor Warehouse medewerkers;
c.  opleidingen waarin Werkplekpreventie adviezen gegeven worden op maat voor alle kantoormedewerkers;
d. STEP individuele 24-uurs service ZelfZorg in landelijk netwerk;

Meetbaar:
Registraties en selecties uit de STEP iDB (InternetDatabase)* zijn bepalend , te meten parameters zijn:

 • aantal ziekmeldingen
 • gemiddeld aantal lessen individuele begeleiding
 • veilig lichaamsgebruik
 • aantal verzuimdagen per persoon
 • verzuimduur per persoon

De in/uitsluitcriteria van het STEP Garantieplan worden gehandhaafd.
Als vertrekpunt zal bij elke vestiging voorafgaand aan het Project een objectieve 0-meting over de te meten parameters worden gedaan.
* iDB = Online Verzuimregistratie- en volgsysteem

Acceptabel:
Voorafgaand aan dit traject is d.m.v. een aantal Pilotprojecten door STEP bij WBGN vastgesteld dat de acceptatie en participatie van de medewerkers aan de Preventieve Bedrijfszorg van STEP zeer groot is. Er is dus draagvlak in de organisatie.

Realistisch:
Bovengenoemde Pilotprojecten hebben aangetoond dat het realiseren van de projectdoelstelling van vermindering van het verzuim in de projectduur een realistisch scenario is.

Tijdgebonden:
Het Project start 1 juli 2003 en eindigt 1 juli 2007.


1.2. Verwachte projectresultaten

1) Groepsgewijze Preventie:

Met groepsgewijze scholing kunnen werkgever en werknemer perfect zelf zorgdragen voor preventie van gezondheids- en schade door verzuim door fysieke overbelasting in het bedrijf, vóór er klachten zijn. De werknemer leert zelf fysieke overbelasting te voorkomen en beginnende klachten onder controle te krijgen met veilig lichaamsgedrag, gericht op werk en vrije tijd.

2) Individuele Preventie:

Als er klachten zijn, directe Individuele scholing (binnen 24 uur) van veilig lichaamsgedrag met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) en EHBO-B (*1) met STEP PETS (*2 en *3).
Met de GHT kan fysieke overbelasting door onveilig lichaamsgedrag blijvend worden gestopt, ook op lange termijn.
Met deze STEP aanpak kunnen mensen zelf zorgen voor herstel en preventie van hernieuwde klachten. Pas dan treedt er of geen verzuim- en gezondheidsschade op of wordt deze sterk beperkt. Met de STEP Preventie en Reïntegratie aanpak wordt- of gewoon doorwerken met klachten mogelijk- of wordt een versnelde- en verantwoorde terugkeer naar het werk bewerkstelligd. 

3) Borging:

Naast een gestructureerd scholingsprogramma, waar nodig aangevuld met Follow-Up cursussen, wordt de deelnemers o.a. de speciaal door STEP ontwikkelde boekwerken uitgereikt. Zeer herkenbare werksituaties met een heldere illustratie van de geleerde technieken. Naast de boekwerken wordt ook de Werkplekpreventiepas ingezet.

*1 EHBO-B staat voor Eerste Hulp bij Overbelasting-Bewegingsapparaat 
*2 STEP PETS zijn hulpmiddelen waarmee fysieke overbelasting en onveilig
     lichaamsgedrag direct kan worden gestopt
*3 Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. Therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie

1.3. Projectafbakening
De inzet van STEP wordt in de Samenwerkingsovereenkomst WBGN & STEP nauwkeurig omschreven en bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen en hoofdactiviteiten:

 1. Voorlichting voor alle medewerkers;
 2. Basis (en Follow-Up) groepsgewijze cursus;
  BackPerfect® voor Chauffeurs, Warehouse, Kantoormedewerkers;
 3. STEP individuele 24-uurs service ZelfZorg in landelijk dekkend netwerk.


1.4. Randvoorwaarden

 • STEP zal uitsluitend gecertificeerde Instructeurs inzetten (met paramedische achtergrond);
 • De afdeling HR & O zal aansluiting krijgen op de (online) iDB van STEP (Internet Database) opdat daartoe geautoriseerde medewerkers een permanent inzicht, overzicht en toezicht hebben over het verloop van Individuele trajecten; 
 • Gedurende de looptijd van het Project zullen de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst leidend zijn, afwijkingen daarvan alleen met wederzijdse schriftelijke toestemming;
 • Per onderdeel van WBGN zal STEP een schriftelijk Evaluatieverslag opstellen (met Effectrapportage).


2. Projectorganisatie

2.1. Projectorganisatie
Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rol van de leidinggevenden van WBGN, de preventiemedewerkers, de bedrijfsartsen, de Projectmanager en de Instructeurs van STEP dienen duidelijk te zijn. Duidelijke taakomschrijvingen en duidelijke verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen.
Besluiten en beslissingen dienen in een vooraf opgestelde structuur te worden genomen en gecommuniceerd.

2.2. Projectfasering
Hoofdfasering bestaat uit de volgende stappen:

1. Pilotproject
2. Inventarisatie risico’s
3. Samenwerkingsovereenkomst WBGN & STEP
4. Implementatieplan per afdeling met Plan van Aanpak en tijdsplanning
5. Evaluatie
6. Duurzame borging

Principe van : Plan Do Check Act

2.3. Communicatie
Onderdeel van elk implementatieplan is een communicatiediagram waarin duidelijk wederzijds wordt vastgelegd wie er met elkaar de operationele informatie uitwisselen en op welke evaluatiemomenten. Voor een goede implementatie is draagvlak nodig, daarom zal er op gezette tijden aan leidinggevenden, management, directie en O.R. een status worden gemeld en worden aangegeven wat de volgende stappen zijn.

3 Projectbegroting
3.1. Projectbegroting
Kosten per activiteit
Per project wordt er een projectbegroting opgesteld.
De werkelijke kosten (en opbrengsten) worden op vooraf benoemde evaluatiemomenten getoetst aan de begroting.

4. Leerpunten en meerwaarde en resultaten van het project Veilig en gezond bewegen bij WBGN

Weergave van de gezamenlijke evaluatie van het respectievelijke management van WBGN en STEP per juli 2007 :

Samenvatting
Alle doelstellingen, zoals vermeld in de Samenwerkingsovereenkomst tussen WBGN en STEP zijn behaald.  De onderlinge samenwerking maakt dat het beleid “Preventie van verzuim door rugklachten en blessures” succesvol is verlopen.

De chauffeurs, warehouse- en kantoormedewerkers geven aan dat er met de Groepsgewijze en Individuele STEP diensten aan hun verwachtingen is voldaan en dat de gestelde doelen zijn behaald; men heeft meer inzicht gekregen in de dagelijkse lichamelijke belasting en is zich van de mogelijkheden bewust om fysieke overbelasting te voorkomen. Men is in staat het onveilig lichaamsgebruik te signaleren en men kan dreigende klachten vroegtijdig signaleren. Ook het veilig lichaamsgebruik is in de loop der jaren verbeterd. Om het veilig lichaamsgebruik tot een gewenst automatisme te maken vergt het consequent toepassen ervan steeds de nodige aandacht. Kennis over- en alert blijven op- het inzetten van de juiste STEP hulpmiddelen (PETS*) om de fysieke belasting te verminderen blijft eveneens essentieel.

De leidinggevenden zijn positief over de beide STEP diensten. Men is van mening dat WBGN met STEP duurzame zorg & aandacht biedt aan medewerkers. Hiermee voldoet WBGN aan de secundaire arbeidsvoorwaarden en daarmee voor dit onderdeel aan de reïntegratieverplichting. Men ervaart de terugkoppeling bij de STEP Individuele 24 uurservice over reïntegratie als goed en ziet STEP met deze dienst als een laagdrempelig reïntegratie-instrument. Opvallend is het feit dat er steeds meer medewerkers preventief ingestuurd worden door leidinggevenden. De cultuuromslag van “curatief denken” naar “preventief denken èn handelen” is grotendeels gemaakt. Hierdoor boekt WBGN een zeer grote winst, als het gaat over het voorblijven van verzuim door klachten aan het  bewegingsapparaat.

De basis is gelegd voor een verdere samenwerking. De toenemende bewustwording van werknemers zélf, dat het voorkomen van fysieke klachten ook in hun eigen belang is, draagt bij tot succes voor de toekomst. Het inzetten van de Individuele STEP dienst kan onveranderd voortgezet worden; het verlagen van de interventietijd en stimuleren tot preventief aanmelden is daarbij de doelstelling. De continue aandacht en borging van veilig lichaamsgebruik door jaarlijkse terugkerende trainingen blijft wenselijk als vast onderdeel van het WBGN Verzuimbeleid. Echter de vraag is kiest WBGN voor jaarlijks terugkerende BackPerfect® cursus of voor een andere aanvullende module. Een module waarbij borging van het veilig lichaamsgebruik voorop staat en waarin de rol van de leidinggevende managers meer uitgesproken wordt, zoals bij E-learning en “Workshop on the Job”. De komende jaren kan WBGN in samenwerking met STEP dit realiseren en de leidinggevenden extra mogelijkheden en handvatten bieden. De STEP Supervisor training, gecombineerd met kennis en vaardigheden binnen WBGN op verzuimgebied komt hieraan tegemoet.

De preventieve aanpak door WBGN, gedragsverandering, snelle interventie bij (dreigende) fysieke klachten en bewustwording is van vaste waarde geworden bij WBGN en wordt tegenwoordig gewaardeerd als goed werkgeversschap. Hiermee wordt de vertaalslag mogelijk gemaakt van een Verzuimbeleid naar een Preventief Gezondheidsbeleid. Dit is een extra stimulans om bij de werkgever werkzaam te zijn/blijven: WBGN versterkt daarmee de secundaire arbeidsvoorwaarden. WBGN biedt in samenwerking met STEP optimaal zorg en aandacht aan haar medewerkers met als centraal item:

“Veilig & Verantwoord omgaan met je lichaam, ook voor jouw toekomst!”
 
want
“Een onderneming is zo gezond als de mensen die er werken “

Uiteindelijk resultaat:
KOSTEN/BATEN (met inbegrip van kosten en baten in menselijke, sociale en economische zin)

De gezamenlijke doelstelling is het binnen de projectperiode van 1/7/2003 tot 1/7/2007 duurzaam realiseren van 50 % reductie in verzuimduur door fysieke klachten met een garantie door STEP van tenminste 30 %.

Deze doelstelling is gerealiseerd.
 

* PETS = hulpmiddelen waarmee fysieke overbelasting en onveilig lichaamsgedrag direct wordt gestopt.

-->