STEP spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. STEP behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn? Dan aanvaardt STEP geen enkele aansprakelijkheid als er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. STEP garandeert niet dat e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. STEP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. STEP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel het voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STEP. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. 
Hengelo, februari 2007.
-->